Art.1 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door kri-eet-home-inspirations geleverd zijn.
2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief 19% omzetbelasting (BTW)
3.Betalingen en/of aanbetalingen dienen te geschieden op Rabobank rekeningnummer. 1420.52.841 ten name van kri-eet advies.

Art. 2 Overeenkomst
1. Kri-eet-home-inspirations behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.


Art. 3 Levertijd
1. Artikelen worden na bestelling geleverd binnen 3 werkdagen, of afgesproken termijn. Bij overschrijding van het leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. Bij niet tijdige levering dient kri-eet-home-inspirations schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.


Art. 4 Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling, of zelf afhalen op het afhaaladres.

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van kri-eet-home-inspirations tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van kri-eet-home-inspirations, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens intergeen heeft voldaan.


Art. 6 Overmacht
1.Overmacht waardoor kri-eet-home-inspirations niet aan haar verplichtingen jegens afnemingen kan voldoen, word de nakoming en verplichting daarvan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Insprake van Overmacht heeft Afnemer geen recht op
(schade-)vergoeding, ook niet als kri-eet-home-inspirations als gevolg van de overmacht enig voordeel kan hebben.
3. Kri-eet-home-inspirations zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Art. 7 klachten of gebreken
1. Klachten dienen door de Afnemer binnen acht dagen schriftelijk vermeld te worden aan kri-eet-home-inspirations.
2. Bij een gegronde klacht zal kri-eet-home-inspirations ten spoedigste actie ondernemen de klacht ongedaan te maken.

Art. 8 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen kri-eet-home-inspirations en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2020 kri-eet-home-inspirations | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel